Strona główna Napisz do nas Strona główna O nas Komunikaty Kontakt
Liczba odwiedzin:
Brydż sportowy
Turystyka
Taniec
Kręgle i bowling
Szachy i waracaby
Warcaby polskie (warcaby stupolowe zwane międzynarodowymi) to dyscyplina sportowa będąca międzynarodową odmianą znanej gry planszowej - warcaby. Powstała we Francji w pierwszej połowie XVIII wieku.
więcej...

Komunikaty

 

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

W TYM TRUDNYM DLA WSZYSTKICH OKRESIE

DUŻO ZDROWIA ORAZ

JAK NAJSZYBSZEGO ZAKOŃCZENIA EPIDEMII

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW KLUBU

ŻYCZY ZARZĄD

ZDROWIA, ZDROWIA I JESZCZE RAZ ZDROWIA

__________________________________________________

Witajcie

Polub nas i wesprzyj nasze działania 1% swojego podatku

Jeśli możesz przekaż
dalej, rodzinie, przyjaciołom, znajomym.

To takie proste

Wystarczy wpisać w odpowiednie miejsce do deklaracji podatkowej PIT

Nasz numer KRS

0000232000

                                     I to wszystko.

Z góry serdecznie dziękujemy.

__________________________________________________


ZAPROSZENIE

Zarząd Klubu ustalił termin corocznego podsumowania roku sportowego medalistów naszego Klubu które odbędzie się dnia 1.02.2020 w restauracji Calvados Lublin ul. Fabryczna 5A  o godzinie 12.00 medaliści zawodów (1, 2, 3 miejsce) oraz ich osoby towarzyszące koszt 50 zł od osoby pozostali chętni 85 zł od osoby

Serdecznie Zaprasza Zarząd Klubu

__________________________________________________

ZAPROSZENIE

Zarząd Klubu ustalił termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. które odbędzie się dnia 1.02.2020 w restauracji Calvados Lublin ul. Fabryczna 5A w pierwszym terminie o godzinie 10.00 w drugim terminie o godzinie 10.15

Proponowany porządek obrad

na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Hetman Lublin

w dniu 1.02.2020r.

1.Przywitanie przybyłych, otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i przedstawienie porządku obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Wybór przewodniczącego Zebrania

4.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6.Podjęcie uchwały o nieważności uchwały z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 31.08.2019r. o przyjęciu zmian w statucie

7.Przedstawienie zmian w Statucie

8.Dyskusja nad przyjęciem zmian w Statucie

9.Głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie

10.Zamknięcie zebrania

 

Proponuje się następujące zmiany w statucie

Klubu Sportowego Niewidomych i Słabowidzących „Hetman” Lublin

I

Dodanie do§ 4 zapisu

Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Nowa treść§4 będzie brzmiała

„1.Klub opiera swoją, działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników w tym swoich członków

2.Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.”

II

Dodanie do § 5 zapisu

„ ustawą o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o sporcie, ustawa Prawo o Stowarzyszeniach”

usunięcie z § 5 zapisu

„ustawą o kulturze fizycznej i Prawem o Stowarzyszeniach”

nowa treść §5 będzie brzmiała:

„Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojowym RP, w tym z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach,ustawą o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie , ustawa o sporcie oraz niniejszym statutem.”

III

Zmiana pkt. 1 § 11 , którego dotychczasowa treść brzmiała:

„Członkom wspierającym przysługują uprawnienia członków zwyczajnych z tym, że nie mają oni prawa czynnego prawa wyboru do władz Klubu.”

Nowa treść pkt. 1 § 11 będzie brzmiała

„Członek wspierający ma prawo:

1-zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu

2-brać udział osobiście z głosem doradczym w działalności Klubu

3-nie ma prawa do czynnego i biernego wyboru do władz Klubu”

IV

Dodanie do§ 16 zapisu

„10. wybór pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilno prawnych z członkami Zarządu”

Nowa treść § 16 będzie brzmiała:

„Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.uchwalanie programu działalności Klubu

2.rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej.

3.udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu

4.podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Klubu

5.Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

6.uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu

7.nadawanie godności Członka Honorowego Klubu, na wniosek Zarządu Klubu

8.uchwalanie zmian statutu Klubu i rozwiązanie Klubu

9.podejmowanie innych uchwał wniesionych przez władze Klubu i jego członków

10. wybór pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilno prawnych z członkamiZarządu”

V

Zmiana pkt. 1 § 20, którego dotychczasowa treść brzmi

„Zarząd Klubu składa się z 7 członków”

Nowa treśćpkt.1 § 20będzie brzmiała:

„Zarząd Klubu składa się z od 5 do 7 członków”

VI

Dodanie do § 20 zapisu

„3.W skład Zarządu Klubu nie może wchodzić osoba skazana prawomocnym wyrokiem zaprzestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”

Nowa treść § 20będzie brzmiała:

„1.Zarząd Klubu składa się z od 5 do 7 członków

2.Zarząd Klubu może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranego składu Zarządu.

3.W skład Zarządu Klubu nie może wchodzić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”

VII

Dodanie do pkt. 2 § 21 zapisu

finansowych

Nowa treść pkt. 2 § 21będzie brzmiała:

„Ustalanie planów działalności i budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych i ich wykonania”

VIII

Dodanie do§ 27 zapisu

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku, nie mogą być pracownikami Związku, a w szczególności nie mogą być członkiem Zarządu, ani osobą pozostającą z nim w związku małżeńskim,we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje obowiązki społecznie.

6.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów.

Nowa treść§ 27będzie brzmiała:

„Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Klubu.

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2.Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranego składu Komisji.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku, nie mogą być pracownikami Związku, a w szczególności nie mogą być członkiem Zarządu, ani osobą pozostającą z nim w związku małżeńskim,we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje obowiązki społecznie.

6.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów.”

IX

Usunięcie z pkt. 2 § 32 zapisu , któregodotychczasowa treść brzmiała

„4.innych wpływów”

Dodanie do pkt. 2 § 32 zapisu

„4.środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

5. wpływów z działalności statutowej Klubu,

6. dochodów z działalności gospodarczej,

7. dochodów z majątku Klubu oraz , dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

8. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Klubu,

9. dotacji,subwencji, środkówz funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług,

10. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.”

Dodanie do § 32 zapisu

„3.Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Odpłatna działalność pożytku publicznego:

1.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

2.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

3.turystyka i krajoznawstwo.

5.Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

1.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

2.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

6.Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych według zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z działalności służyć będzie celom statutowym.

7. Cały dochód Klubu przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.

8. Dochód nie może być przeznaczony do podziału między jego członków,

9. W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez Klub, Zarząd Klubu podejmując odpowiednią uchwałę określi przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

10. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Nowa treść § 32 będzie brzmiała

1.Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i wierzytelności.

2.Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:

1.składek i opłat członkowskich

2.dochodów z urządzanych prze Klub imprez

3.darowizn, spadków, zapisów i dotacji

4. środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

5. wpływów z działalności statutowej Klubu,

6. dochodów z działalności gospodarczej,

7. dochodów z majątku Klubu oraz , dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

8. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu      Klubu,

9. dotacji,subwencji, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług,

10. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.”

3.Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Odpłatna działalność pożytku publicznego:

1.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

2.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

3.turystyka i krajoznawstwo.

5.Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

1.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

2.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

6.Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych według zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z działalności służyć będzie celom statutowym.

7. Cały dochód Klubu przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.

8. Dochód nie może być przeznaczony do podziału między jego członków,

9. W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez Klub, Zarząd Klubu podejmując odpowiednią uchwałę określi przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

X

Zmiana§ 33, któregodotychczasowa treść brzmiała:

„Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Klubu podejmuje Prezes lub Wiceprezes z upoważnionym członkiem Zarządu lub obaj łącznie.”

Nowa treść§ 33 będzie brzmiała

„1.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Klubu, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

2.Wszelkie postanowienia Zarządu zmierzające do zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków”

XI

Dodanie do § 34 zapisu

„4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie.”

Nowa treść§ 34 będzie brzmiała

„1.Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie większością

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Walne Zebranie może uchwalić rozwiązanie Klubu, o ile sprawa ta była objęta porządkiem jego obrad, podanym do wiadomości członkom, w terminie i w sposób określony w statucie.

3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna wyznaczyć likwidatora, określić sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie.”

__________________________________________________

Wszystkim Członkom KS Hetman

Najserdeczniejsze Życzenia

Zdrowych, Radosnych Spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz

Szczęścia Spełnienia Marzeń

i Wiele Sukcesów Sportowych

w nadchodzącym Nowym 2020 roku

w Imieniu Zarządu życzy

Prezes Lucjan Fiuta

__________________________________________________

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka, serdecznie zapraszam Pana Prezesa oraz wyróżniających się zawodników (Krzysztof Tarkowski, Zdzisław Koziej, Grzegorz Kanikuła, Emilia Sawiniec, Alicja Walczuk, Beata Chraścina, Monika Mazur, Leszek Stefanek, Barbara Wójcik, Halina Jasińska, Krzysztof Furtak, Edward Wójcik), na uroczyste PodsumowanieRokuSportowego 2019.
Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w hali Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 5stycznia 2020 r., do godz. 12.00 na adres mailowy: sport@lublin.eu.

Jednocześnie składam życzenia Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.


z poważaniem,
dr Jakub Kosowski
Dyrektor

 

 

https://lubelskie-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/grzegorz_jaworski_lubelskie_pl/EpmbCqBUZixKuhat5CalxFMBS0uUMVqUUlctMbG2B28uaA?e=VgfbF2

                                           PARTNEREM                                              

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BOWLINGOWEGO

JEST WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

"LUBELSKIE SMAKUJ ŻYCIE"

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGU

XV PUCHARU NIEPODLEGŁOŚCI

ORAZ GRAND PRIX

NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU SPORTOWYM

10-13.10.2019 RZESZÓW

ORGANIZATOR:

Organizatorem Pucharu Niepodległości jest Stowarzyszenie „Cross”, Grand Prix jest Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Koordynator: Lucjan Fiuta

Termin : 10-13.10.2019 r.

Miejsce zawodów: Rzeszów Kręgielnia Kula ul. Krakowska 20

Zakwaterowanie i wyżywienie: Rzeszów Hotel U Kroczka ul. Krakowska 316

Cele:

Wyłonienie zwycięzców w Grand Prix 2019

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B1,B2,B3 wśród mężczyzn i kobiet

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku

Popieranie sportowego współzawodnictwa

Propagowanie bowlingu sportowego, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Grand Prix muszą posiadać ważną licencję PZK.

W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku oraz aktualne badania lekarskie określające daną kategorię /zgłoszenia przez Kluby/.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAWODNICY Z WAŻNĄ LICENCJĄ PZK.

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów

w bowlingu sportowymzatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross” oraz

Regulaminem SN NiS PZK. .
Turniej rozgrywany będzie na 12 torach. Na torach 1-2 startować będą zawodnicy kategorii B1, natomiast na torach 3-12 rywalizować będą zawodnicy B2 i B3 po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami). Na 15 min przed startem odbędzie się losowanie torów. Planowany jeden blok startowy w czwartek 10.10.2019 r. po południu.

Zawodnicy startujący w Grand Prix rozegrają finał (plan startu – zależny od ilości zgłoszeń – zostanie podany na odprawie technicznej).

Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startemu Sędziego Głównego.

Startujący zawodnicy powinni posiadać: Klubowy strój sportowy/strój bowlingowy/,licencje PZK, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego, stwierdzające kategorię, zawodnicy B1-gogle oraz barierki/plastrony zapewnia organizator/.

Klasyfikacja turnieju:

Wyniki Ogólnopolskiego Turnieju wliczane do rankingu CROSS.

Wyniki Grand Prix wliczane do rankingu PZK.

Odpłatność:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

Santander Bank Polska S.A.73 1090 2590 0000 0001 3341 4035lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Grand Prix - kwota 50 zł- /wpłaty u koordynatora/

Nagrody:

Zwycięzcy Grand Prix otrzymają puchary oraz medale.

Zwycięzcy turnieju pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary /turniej CROSS/.


Termin zgłaszania zawodników:

Termin zgłaszania zawodników: ostatecznie do1.10.2019r. W zgłoszeniu proszę o podanie: numer pesel, dnia i godziny przyjazdu zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

Adres kontaktowy: lucjan.f@wp.pl Tel.605 227 216

ZGŁOSZENIA DO GRAND PRIX NALEŹY ZAZNACZYĆ DODATKOWO

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 10.10.2019r. o godz.20.00

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 08.10.2019

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

Koordynator Lucjan Fiuta

 
PATRONAT_HONOROWY2.JPG

Komunikat Organizacyjny

XVI Pucharu Ziemi Lubelskiej w Warcabach Stupolowych

I. Organizator:

Stowarzyszenie „Cross”

Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Hetman Lublin”.

II. Sędzia główny:

Konrad Bieżyca

Sędzia pomocniczy Iwona Nieścierowicz

III. Termin i miejsce:

29.04-05.05.2019r. Hotel „Kaprys” w Świdniku ul. Elizy Orzeszkowej 1

IV. Dojazd z Lublina:

Z Dworca Głównego PKS ( Aleja Tysiąclecia ) autobusem PKS lub busem do Świdnika.

Z dworca PKP przejść na dworzec PKS Południe (naprzeciwko PKP na ul Młyńskiej) busem

do Świdnika.

V. Uczestnictwo:

Zawodnicy klubów Stowarzyszenia „Cross” płatne po 180 zł od osoby, niezbędni przewodnicy płatne po 120 zł od osoby. Liczba miejsc ograniczona do 2 osób na klub.

Pozostałe osoby płatne po 600 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. (niezbędne jest okazanie dokonania przelewu)lub gotówką u koordynatora.

Opłaty klasyfikacyjne 1 zł od zawodnika (PZWarc płatne u sędziego głównego).

Turniej zaliczany do światowego rankingu FMJD.

VI, System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo gry 1,5g dla zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc..

VII. Nagrody:

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają; puchary, medale oraz nagrody rzeczowe a wszyscypamiątkowe dyplomy.

VIII. Zgłoszenia

Tylko przez kluby do dnia 15.04.2019r.

tel. (048) 605-227-216. lub e-mail: lucjan.f@wp.pl

IX. Pozostałe zagadnienia:

Wyżywienie od kolacji w dniu 29.04. godz. 18.00.

Zawodnicy powinni posiadać warcaby, zegar kontrolny oraz ksero aktualnego orzeczenia o stopnia niepełnosprawności - koniecznie wersja papierowa, którą prosimy o pozostawienie organizatorowi.

Odprawa techniczna 29.04. o godzinie 20.00.

Dojazd zawodników na własny koszt i odpowiedzialność

Ze sportowym pozdrowieniem

koordynator

Lucjan Fiuta

__________________________________________________________________________________________________________________

Pogrzeb Naszego Przyjaciela i Prezesa rozpocznie się w dniu 19.12.2018

o godzinie 14.00 mszą w kaplicy na cmentarzu Majdanek


 

MICHAŁ  CZARSKI  -  PREZES  HETMANA  LUBLIN  -  NIE  ŻYJE

Ta szokująca informacja we wczorajszy, niedzielny poranek obiegła lotem błyskawicy całą crossowską Polskę, budząc wszędzie niedowierzanie, szczery żal i smutek.

Michał - człowiek orkiestra - zawsze uśmiechnięty, radosny, optymistycznie nastawiony do świata i ludzi, powszechnie lubiany, szanowany i podziwiany za swe dokonania sportowe, ale też przede wszystkim organizacyjne.

Najpierw reprezentacyjny goallbalista, potem tancerz, kajakarz, zawodnik kręglarstwa klasycznego i bowlingu, brydżysta, wreszcie warcabista (zapewne jeszcze coś pominąłem). Jednocześnie organizator imprez sportowych o zasięgu lokalnym  i ogólnopolskim. Puchar Ziemi Lubelskiej w warcabach stupolowych i brydżu sportowym, Puchar Niepodległości w bowlingu, Ogólnopolski Obóz Konny w Kołobrzegu, rajdy turystyczne - to tylko niektóre z organizowanych przez Niego imprez, cieszących się ogromną popularnością i renomą w całej Polsce a w przypadku warcabowego Firleja również poza jej granicami.

Jak potrafił pogodzić swe liczne obowiązki związane z działalnością na niwie sportowej, będąc jednocześnie pełnoetatowym pracownikiem Lubelskiej Spółdzielni Niewidomych - pozostanie Jego tajemnicą.

Michał był przez wiele lat członkiem Rady Krajowej Stowarzyszenia Cross. W roku 2017 został za swą działalność odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Ale chyba większą dla Niego od otrzymanych orderów  nagrodą była radość i uśmiech uczestników organizowanych przez Siebie imprez.

O tym , jak wielkim cieszył się uznaniem  w środowisku niech świadczy fakt, że twórca hymnu Hetmana Lublin - Jan Artymowicz -  jedną ze zwrotek poświęcił właśnie Jemu:

"A nad wszystkim Prezes czuwa, męski, twardy, roześmiany. Wszystko łączy, zło odsuwa i ma zawsze szczytne plany". Niestety, wiele z tych planów nie doczeka się już realizacji ...

ŻEGNAJ  PRZYJACIELU!

NIECH DOBRY BÓG OBDARZY CIĘ  SZCZĘŚCIEM WIECZNYM.

Leszek Stefanek

 

Komunikat Organizacyjny

XIV Pucharu Niepodległościw Bowlingu

ORGANIZATOR – Stowarzyszenie „Cross”

TERMIN-08-11.11.2018r.

ROZGRYWKI- Rzeszów ul Krakowska 20 Kręgielnia „Kula” Galeria Nowy Świat poziom +2

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIEHotel „ U Kroczka” Rzeszów ul. Krakowska 316

-od kolacji 08.11. do śniadania 11.11.

DOJAZD Z Dworca PKP i PKS z przystanku Pl. Wolności do Hotelu i na kręgielnię

MPK nr 1 (kierunek – Krakowska granica) lub 22 (kierunek -Trzciana)

Na kręgielnie wysiąść na przystanku – Galeria Nowy Świat (przystanek pod samą Galerią)

Do Hotelu wysiąść na przystanku – Krakowska Dworzysko (dojście 50 m w kierunku jazdy autobusu)

UCZESTNICTWO W turnieju startować mogą inwalidzi wzroku I i II grupy członkowie klubów Stowarzyszenia "Cross". Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 80 złOpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

bank BZ WBK S.A 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi na odprawie technicznej w dniu 08.11.2018r. o godz. 20.30.. Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

Będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach B1, B2, B3 kobiety i mężczyźni.

W kategorii B1 obowiązują gogle i opatrunki medyczne. Wszystkich obowiązuje strój sportowy i zmienione obuwie sportowe na kręgielni. Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w bowlingu niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS. Najlepsi zawodnicy otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy, oraz drobne upominki.

Zgłoszenia do 22.10.2018r. e-mail: mczhetman@poczta.onet.pl . lub telefon: 663-76-42-09. Możliwe limity miejsc dla klubów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, kategoria sportowa, datę urodzenia, klub oraz stopień niepełnosprawności.

Należy posiadać ksero orzeczenia o niepełnosprawności

Ze sportowym pozdrowieniem

koordynator

Michał Czarski tel. 663-76-42-09.


http

Witaj

Polub nas i wesprzyj nasze działania 1 % swojego podatku . Jeśli możesz przekaż
dalej..rodzinie, przyjaciołom, znajomym. To takie proste

Wystarczy wpisać w odpowiednie miejsce do deklaracji podatkowej PIT

 Nasz numer KRS

0000232000                                                                                                                                                      I to wszystko. Z góry serdecznie dziękujemy.

://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/aktualnosci/wykaz%20na%2013%20stycznia%202012.xls

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=36831

http://1proc.org/


KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO- TURYSTYCZNYCH PLANOWANY DO REALIZACJI  W ROKU 2018

Puchar Ziemi Lubelskiej w warcabach stupolowych "Firlej Open" 28.04 - 04.05.2018 

Ogólnopolski obóz sportowy Kołobrzeg  03 - 17.06.2018

Puchar Ziemi Lubelskiej w brydżu sportowym Firlej 20 - 24.09.2018

Puchar Niepodległości w bowlingu Lublin/Rzeszów 08 -11.11.2018

Co z tego wyniknie zobaczymy...

  ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2017

  Piękna jest radość w święta,

  ciepłe są myśli o bliskich,

  niech Pokój, miłość i szczęście

  otoczą dzisiaj nas wszystkich”.

  Nadchodzące święta Bożego Narodzenia

  niosą ze sobą wiele radości, refleksji

  oraz planów na Nowy Rok 2018.

  W tych wyjątkowych dniach

  wielu radosnych chwil

  zadowolenia oraz Błogosławieństwa Bożego

  życzy Zarząd i członkowie KS Hetman Lublin

   ___________________________________________________________________________________

  Bal Mistrzów Sportu Rok 2019 - Lublin Restauracja "Calvados"

  1_12_1.jpg

  Medaliści 2018 Zarząd i przyjaciele Klubu

  ___________________________________________________________________________________

  Bal Mistrzów Sportu Rok 2018 - Lublin Restauracja "Calvados"

  Podsumowanie_sezonu_sportowego_2017_w_KS._Hetmwn_Lublin_Calwados_04.02.2017_Lublin.jpg

  Medaliści 2017 Zarząd i przyjaciele Klubu

  ___________________________________________________________________________________

  Bal Mistrzów Sportu Rok 2017 - Lublin Restauracja "Calvados"

  3_Podsumowanie_sezonu_sportowego_2016_w_KS._Hetmwn_Lublin_Calwados_04.02.2017_Lublin.jpg

  _______________________________________________________________________________________

  Podsumowanie Roku Sportowego 2016 u Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka

  Zdj__cie_z_Prezydentem_jako_____web.jpg

  ____________________________________________________________________________________

  Obchody Jubileuszu 20-lecia działalności klubu Rok 2016 - Lublin Restauracja "Calvados"

  20___lecie_klubu_Hetman_Lublin.jpg

  Medaliści, Zarząd i przyjaciele klubu ____________________________________________________________________________________ 

  Bal Mistrzów Sportu Rok 2015 - Lublin Restauracja "Calvados"

  Podsumowanie_sezonu_sportowego_2014_w_KS._Hetmwn_Lublin_Calwados_24.01.2015_Lublin.jpg

  Medaliści 2014 Zarząd i przyjaciele Klubu


  Bal Mistrzów Sportu Rok 2014 - Lublin Restauracja "Calvados"

  Zdj__cie_za_sezon_2013_r.jpg

  Medaliści Klubu 2013 Zarząd i przyjaciele Klubu ___________________________________________________________________________________

  Bal Mistrzów Sportu Rok 2013 Lublin Restauracja "Calvados"

  Zdj__cie_z_ramk___Lucjana_na_Internet.jpg

  Medaliści Klubu 2012 Zarząd i przyjaciele Klubu


  ­­ ­­Bal Mistrzów Sportu Rok 2012 Lublin Restauracja "Calvados"

  Wykadrowane_z_ram____dj__cie_grupowe_z_2012.jpg

  Medaliści Klubu 2011 Zarząd i przyjaciele Klubu

  ___________________________________________________________________________________

  Rok 2011 Lublin Restauracja "Calvados"

  Zdj__cie_klubowe.jpg

  Medaliści Klubu 2010 Zarząd i przyjaciele Klubu

  ___________________________________________________________________________________

  Rok 2010 Firlej Restauracja "Imperium"

  DSC04303_2.JPG

  Medaliści Klubu 2009 Zarząd i przyjaciele Klubu


  Bal Mistrzów Sportu Rok 2009 Firlej Restauracja "Imperium"

  Medaliści Klubu 2008 Zarząd i przyjaciele Klubu
  Medaliści Klubu 2008 Zarząd i przyjaciele Klubu

  Zajęcia sekcji bowlingowej

  Centrum Handlowe Lublin - Plaza, środa godz. 15.30.

  Zajęcia sekcji brydża sportowego

  Siedziba Klubu, poniedziałek godz. 16.00.

  Zajęcia sekcji strzeleckiej

  Siedziba Klubu, wtorek godz. 15,00

  Zajęcia sekcji warcabowej

  Siedziba Klubu, czwartek godz. 15.30.

  Zapraszamy


  Zarząd Klubu Sportowego

  .Niewidomych i Słabowidzących

  "Hetman Lublin"

  składa serdeczne podziękowanie

  wszystkim darczyńcom którzy przekazali

  1% swojego podatku na działalność

  Naszego Klubu w roku 2012.


  NASI PARTNERZY

  cross.JPGolimp.JPG

  4107.jpgCOLN_4C_125X1_KFC.jpgPHI_2C_HORZ_ver_A1.jpgas_babuni.jpg

  logo_135_s.jpglogo_bia__e.JPGpepsi.JPGperla.JPG

  radio_l.JPGsn.JPG


  Przyjazne linki:

  http://cross.org.pl/

  http://www.portalopp.pl

  http://www.JedenProcent.pl

  http://www.infoadresy.pl/

  http://www.warcaby.pl/

  http://szachywarcaby.republika.pl/

  http://www.kurnik.pl/

  http://www.brydz.lublin.pl/

  http://www.tomyband.pl/

  ZAPRASZAMY